หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

EDUC225: ภาษามือ (นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC225:ภาษามือ (นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : tum6373
ระยะเวลา : 53 วัน

เนื้อหา :
ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร โดยการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องใช้ภาษาเดียวกัน อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน จึงจะทาให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ
ภาษามือ หมายถึง การสื่อสารเป็นภาษาสาหรับคนหูหนวก ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน ที่ใช้มือ สีหน้า และกิริยาท่าทาง ประกอบในการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
2.เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย . (2542). หนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 . กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จากัด
อวยพร พานิช และคณะ. (2548).
ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tum6373
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0