หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม65  คน
สมาชิก0  คน

MATH273: คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
 
ชื่อหลักสูตร : MATH273:คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
ผู้สร้างหลักสูตร : salinthip
ระยะเวลา : 42 วัน

เนื้อหา :
พื้นฐานของตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ การหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์ ตรรกศาสตร์ประพจน์ ตรรกศาสตร์ภาคแสดงพื้นฐานของการโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสร้างกราฟโครงสร้างต้นไม้ ไฟไนท์ออโตมาตา ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท และพื้นฐานการวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม และทฤษฎีตัวเลข

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและน าความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทพื้นฐานของกราฟ ความซับซ้อนของอัลกอริธึม และทฤษฎีจำนวนไปเป็นพื้นฐานใน
การประยุกต์ใช้กับเนื้อหาระดับสูงต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป
5. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรอบคอบและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
6. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

เอกสารอ้างอิง :
1. วนิดา เหมะกุล. คณิตศาสตร์ดิสครีต. ซีเอ็ดยูเคชัน จ ากัด. กรุงเทพฯ. 2535
2. KEVIN FERLAND. Discrete Mathematics AN INTRODUCTION TO PROOFS AND
COMBINATORICS. Houghton Mifflin Company. 2009

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 salinthip
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศว.110

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0