หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม67  คน
สมาชิก0  คน

EDUC112: ภาษาอังกฤษสำหรับครู (อ.ภาวิณี เดชเทศ)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC112:ภาษาอังกฤษสำหรับครู (อ.ภาวิณี เดชเทศ)
ผู้สร้างหลักสูตร : Pawinee_boom
ระยะเวลา : 57 วัน

เนื้อหา :
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา หลักการไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความตีความ ขยายความ สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษา การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
1. รู้และเข้าใจในหลักการไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2.สามารถตีความ วิเคราะห์รูปประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษได้
3. สามารถบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความจากการอ่านและฟังได้
4. นำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่1 คณะครุศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
Azar, Betty Schrampfer (1993). Understanding and Using English Grammar.
Chartbook: a Reference Grammar. Second Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Bourke, Kenna (2003). Test it, Fix it: English Grammar Pre-intermediate. China: Oxford University Press.
Ellsworth, Blanche and Higgins, John A. (2010). English Simplified. Twelfth Edition.
New York: Pearson Education , Inc.
Comfort, Jeremy and Derek Utley. (York Associates) Effective Presentations. Oxford:
OUP: 1996.
Ellis, Mark & Nina O' Driscoll. Giving Presentations. Harlow: Longman, 1992.
Howe, Brian. Visitron, the Language of Presentations. Harlow: Longman, 1985.
Lynch, Tony. Study Listening. London: CUP, 1986.
Powell, Mark. Presenting in English. Hove: LTP, 1996.
Sweeney, Simon. English for Business Communication. Cambridge: CUP, 1997.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Pawinee_boom
ห้องทำงาน: คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ ชั้น2 ห้อง 121

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0