หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม65  คน
สมาชิก0  คน

PGED331: ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (อ.จอมขวัญ รัตนกิจ)
 
ชื่อหลักสูตร : PGED331:ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (อ.จอมขวัญ รัตนกิจ)
ผู้สร้างหลักสูตร : jomkwan
ระยะเวลา : 64 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการสังคมประกิต ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาทและการคล้อยตาม เน้นบทบาทของผู้บริหาร ครู นักเรียน จิตวิทยาสำหรับการบริหารโรงเรียนการสื่อความหมายและการรับรู้ทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสร้างกำลังใจในการทำงานให้สำเร็จ แรงจูงใจ ในทางสังคม การร่วมมือ การแข่งขัน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำ การนำความรู้ทางจิตวิทยาสังคมไปใช้ในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ :
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสังคม
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพฤติกรรมทางสังคมและอิทธิพลทางสังคม
3. สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน
4. มีเจตคติที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
5. มีความรู้และความเข้าใจวิธีการศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์ อ.สิทธิโชค วรานุสันติกุล
จิตวิทยาสังคม: จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jomkwan
ห้อง 112 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0