หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม57  คน
สมาชิก0  คน

ANS303: การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม
 
ชื่อหลักสูตร : ANS303:การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม
ผู้สร้างหลักสูตร : KungY
ระยะเวลา : 50 วัน

เนื้อหา :
การผลิตสัตว์ปีกสวยงาม เช่น ไก่ชน ไก่แจ้ นกแก้ว นกขุนทอง และสัตว์ปีกสวยงามอื่นๆ เป็นต้น เพื่อการค้าและงานอดิเรก โดยศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหาร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์ การจัดการเลี้ยงดู โรคและการดูแลสุขภาพ และการตลาด

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม เพื่องานอดิเรก หรืออาชีพเสริม
2. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่องานอดิเรก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เลือกเสรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และ 4

เอกสารอ้างอิง :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (2557). ขั้นตอนการขออนุญาตให้พันธุ์สัตว์ป่า. [On-line]. Available: http://www.dnp.go.th/ [2557, ตุลาคม 25]

กิกะบีท เว็บโฮสติ้ง. (2552). รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับไก่ชน. [On-line]. Available: http://www.gaichon.com/price.html [2557, ตุลาคม 25].

เกศทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2547). ไดโนเสาร์ “บรรพบุรุษของนก” จริงหรือ?. [On-line]. Available: http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=468&Itemid=0&limit=1&limitstart=0 [2557, มีนาคม 13].
แก้วตา. (2547ก). คู่มือดูแลนก: กระดองปลาหมึก. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_perches.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2547ข). คู่มือดูแลนก: การเลือกคอนที่เหมาะสม. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_perches.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2547ค). คู่มือดูแลนก: อาหารสำหรับนก. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_food.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2548ก). คู่มือดูแลนก: ของเล่นสำหรับนก Bird Toys. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_cup_toys.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2548ข). คู่มือดูแลนก: น้ำดื่มสำหรับนก. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_water.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2548ค). คู่มือดูแลนก: ภาชนะสำหรับใส่อาหารนก. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_cup_feeder.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2557ก). คู่มือดูแลนก: กรงสำหรับนก. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_cage1.asp [2557, พฤษภาคม 15]

. (2557ข). คู่มือดูแลนก: พืชตระกูลถั่ว หรือที่เรียกว่า Nuts. [On-line]. Available: http://www.cookietalkie.com/handbook/hb_nuts.asp [2557, พฤษภาคม 15]

ไก่ชนทอง. (2555). อุปกรณ์ไก่ชน. [On-line]. Available: http://www.kaichon.com/webboard/index.php?topic=21449.0 [2557, พฤษภาคม 15]

ข่าวสด. (2555). พิราบสื่อสาร. [On-line]. Available: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakEwTVRJMU5RPT0= [2557, มีนาคม 13].

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2555). เปิดโลก นกยูง... ราชินีแห่งนก. [On-line]. Available: http://www.vet.msu.ac.th/vet/index.php/2012-08-06-05-56-52/15-2012-05-22-01-48-36/65-2012-07-19-08-15-39.html [2558, พฤษภาคม 3]

จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล, และวัชระ สงวนสมบัติ. (2555). นกเมืองไทย. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.

จำเนียร ทองพันชั่ง. (2545). การเลี้ยงไก่ฟ้า. กรุงเทพฯ: เกษตรสาส์น.

จิตรกร บัวปลี. (2547). คู่มือการเพาะเลี้ยงไก่ฟ้าและนกยูงฉบับสมบูรณ์: ไก่ฟ้ากับนกยูง. กรุงเทพฯ: นาคา.

เจาะสนามนก. (2551). หัวมุก ถ้วยมุก และตะขอ. [On-line]. Available: http://www.jorsanamnok.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=89373 [2557, พฤษภาคม 15]

ชมรมคนรักนก. (2554). ทำความรู้จัก นกแก้วมาคอว์ (Macaw). [On-line]. Available: http://www.nokdee.com/b24/(macaw)/ [2557, พฤษภาคม 15]

ชาติ ไชยณรงค์. (2543). นกคอกคาเทล (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: ฐานเกษตรกรรม.

ไชยา อุ้ยสูงเนิน. (2541). ไก่พื้นเมือง. นนทบุรี: ฐานเกษตรกรรม.

ธนากร ฤทธิ์ไธสง . (2546). คู่มือการเพาะเลี้ยงนกสวยงาม. กรุงเทพฯ: นาคา อินเตอร์มีเดีย.

. (2545). คู่มือการเพาะเลี้ยงไก่แจ้เชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ: นานาสาล์น.
ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ รชฎ ตันติเลิศเจริญ วิจิตร บรรลุนารา. (2547). การดูแลสุขภาพและโรคสำคัญในนกสวยงาม. กรุงเทพฯ: ตีรณสาร.

นกสามสี. (2554). ที่แขวน กรงนก นกหัวจุก หรือนกเขา. [On-line]. Available: http://www.bangsaphan.com/boardd/data/3327-1.html [2557, พฤษภาคม 15]

นฤมล มานิพพาน. (2549). สายพันธุ์ และการเพาะเลี้ยง นก Lovebird. กรุงเทพ: เพชรกะรัต.

นันทประภา นันทิยะกุล. (2556). การแก้ไขปัญหาการส่งออกรังนกจากไทยไปจีน. [On-line]. Available: http://www.acfs.go.th/news/docs/birdsnest.pdf [2558, เมษายน 19].

บุญรอด สมหวัง. (2550). นกกรงหัวจุก. สุราษฎร์ธานี: ชมรมนกกรงหัวจุกตาปีทักษิณ.

เบทาโกร. (2557). ผลิตภัณฑ์: อาหารไก่เนื้อ. [On-line]. Available: http://www.betagrofeed.com/th/products_detail.php?nid=24 [2557, ตุลาคม 15].

ประเทือง ไทยเขียว. (2541). นกสวย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรวัฒนา.

ประภากร ธาราฉาย. (2556). E-learning Maejo University: การผลิตสัตว์ปีก. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

. (2557). E-Learning สัตว์ปีกเพื่อการอนุรักษ์ สป 407. เชียงใหม่: ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ประยุทธ พาณิชนอก. (2543). นกแก้ว. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

ผู้จัดการสุดสัปดาห์. (2555). ไก่ฟ้าสีทอง สัตว์เลี้ยงเศรษฐี. [On-line]. Available: http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036139 [2557, ตุลาคม 25]
พงษ์ศักดิ์ พลเสนา. (2541). ไก่ฟ้า. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

พรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์, สุนีย์ ครุฑานุช, ปัญจพร ศรีบุญช่วย, พิชัย จุลฤกษ์, อัปษร แก้วอัมพร, และกมลรัตน์ ไทยกมล. (2543). นกในป่าสะแกราช. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. (2535). หลักการอาหารสัตว์ เล่ม 1 โภชนะ. กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์.

พิมพ์กานต์ เหลืองทองคำ . (2546ก). คู่มือนกกระตั้ว. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

พิมพ์กานต์ เหลืองทองคำ . (2546ข). คู่มือเลิฟเบิร์ด. กรุงเทพฯ: เทพพิทักษ์การพิมพ์.

พิมพ์กานต์ เหลืองทองคำ. (2543). นกเลิฟเบิร์ด. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

ฟาร์มเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่. (2555). คู่มือการเลี้ยงไก่ชน. [On-line]. Available: http://www.thainativechicken.com/UserFiles/File/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf [2557, ตุลาคม25]

ฟิลลิป ดี. ราวน์ และวิเชียร คงทอง. (2553). นกแหลมผักเบี้ย (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

แฟนซีกิ๊ฟชอป. (2544). เครื่องประดับ. [On-line]. Available: http://www.fancygiftshops.com/product.detail_929146_th_5577042 [2558, เมษายน 19]

มณี อัชวรานนท์. (2539). การเลี้ยงและขยายพันธุ์นกขุนทองไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

. (2549). นกขุนทอง: งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกในเขตร้อน. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

มนตรี แสนสุข. (2545). ไก่เก่ง. กรุงเทพ: Animate Print And Design.

ยูงไทยฟาร์ม. (2557). โรงเรือนนกยูง. [On-line]. Available: http://www.oocities.org/yoongthai/food.html [2557, ตุลาคม 15]

รัตนา เตชะเพิ่มผล. (2557). การเลี้ยงดูและโรคที่พบบ่อยในนกสวยงาม. [On-line]. Available: http://vetnp.vet.ku.ac.th/attachments/233_การเลี้ยงดูและโรคที่พบบ่อยในนกสวยงาม.pdf [2557, พฤษภาคม 3]

รัตนา สาริวงศ์จันทร์. (2557). นกขุนทอง. [On-line]. Available: http://www.dnp.go.th/fca16/file/u8ch7zsh749du45.pdf [2557, พฤษภาคม 15]

. (2555). นกแก้วหัวแพรและนกแก้วอื่นๆ: การเลี้ยงและอนุบาลลูกนกแก้ว. [On-line]. Available: http://www.dnp.go.th/fca16/file/lev5dabk6mzw27v.pdf [2557, ตุลาคม 25]

รุ่งโรจน์ จุกมงคล. (2553). คู่มือจำแนกชนิดนกด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุด Thailand BIRD GUIDE. กรุงเทพฯ: สารคดี.

. (2542). นก. กรุงเทพฯ: สารคดี.

วิเชียร สันตคีรี. (2542). การเลี้ยงไก่ชน. กรุงเทพฯ: เพื่อนเกษตร.

ศรชัย สังคเลิศ. (2546). แนวทางและปัจจัยที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงนกยูงไทยเพื่อเพิ่มปริมาณประชากร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน. (2556). รอบรู้อาเซียน. [On-line]. Available: http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=375&filename=index_2 [2558, เมษายน 19]

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ. (2550). นกสวยในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช. (2557). ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในป่าสะแกราช: นก (Birds). [On-line]. Available: http://203.151.206.68/sakaerat_site/index.php [2557, พฤษภาคม 6]

สารานุกรมนก. (2553). นกหงส์หยก. [On-line]. Available: http://www.birdencyclopedias.com/ [2557, พฤษภาคม 13]

สำนักพิมพ์คติ. (2556). นกน่ารักน่ารู้. กรุงเทพฯ: แสงแดด.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2556). ฐานข้อมูลไก่ชน. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. [On-line]. Available: http://202.29.80.68/kaichon/?m=view&cate=14 [2556, ตุลาคม 5]

สุชาติ โชคคณาพิทักษ์ และวิเชียร อดุลย์ประสาทพร. (2544). การขยายพันธุ์นกปรอดหัวโขนเคราแดงในสภาพการเลี้ยงแบบขังกรง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39. กรุงเทพฯ.

สุเทพ ศุภมงคล. (2543). การเลี้ยงไก่แจ้. กรุงเทพฯ: เกษตรสาส์น.

สุธี ศุภรัฐวิกร. (2542). นกไทย ในบันทึกและความทรงจำ เล่ม 1. กรุงเทพฯ: วนา.

. (2540). ชีวิตนก จากบันทึกและความทรงจำ เล่ม 3. กรุงเทพฯ: PHOTO&LIFE.

. (2539). ชีวิตนก จากบันทึกและความทรงจำ เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: PHOTO & LIFE.

สุมาลี ชัยพรรถพานิช. (2543). ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของนกขุนทองในกรงเลี้ยง. กรุงเทพฯ: ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยประจำปี 2543.

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). สารานุกรมสัตว์: สัตว์ปีก: นกแก้วโม่ง. [On-line]. Available: http://zoothailand.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3&Itemid=780&lang=th [2557, พฤษภาคม 13].

อดุลย์ เบญจวรรณากร. (2553). Nanmeebooks พาไปท่องโลกนก. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

อโนชา. (2553). สัตว์ปีก. [On-line]. Available: https://anocha0032.wordpress.com/2013/12/25/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81/, [2557, พฤษภาคม 15].

อรวรรณ ชินราศี. (2547). เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์.

เอกชัย พฤกษ์อำไพ. (2546). คู่มือนกกรงหัวจุก. กรุงเทพฯ: ฐานเกษตรกรรม.

โอภาส ขอบเขตต์. (2542). นกในเมืองไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: วิริยะธุรกิจ.

. (2543). นกในเมืองไทย เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิริยะธุรกิจ.

Amazon Parrot Shop. (2014). Mazuri® อาหารนกปากขอ. [On-line]. Available: https://th-th.facebook.com/notes/amazon-parrot-shop/mazuri-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD/627777620634111/ [2557, พฤษภาคม 15]

Animal World. (2012). Pet and animal information: Birds. [On-line]. Available: http://animal-world.com/encyclo/birds/birds.htm [2014,May 15].

Birdslover. (2555). กระจก. [On-line]. Available: http://www.birdslover.com/forum/view.php?gid=8&id=212018 [2557, กรกฎาคม 4]

. (2554). พื้นรังไข่. [On-line]. Available: http://www.birdslover.com/forum/view.php?gid=4&id=4806 [2557, กรกฎาคม 4]

Campbell, K.L., Corbin, J.E., &. Campbell, J.R. (2005). Companion Animals: Their Biology Care, Health, and Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Chairat Bird Farm. (2555). กรงนก. [On-line]. Available: http://chairatbirdfarm.blogspot.com/2012/01/blog-post_6482.html [4 กรกฎาคม 2557]

Dek-D. (2014). Lifestyle. [On-line]. Available: http://writer.dek-d.com/xxxx5566/story/viewlongc.php?id=657053&chapter=60 [2014, May 15].

Edstrom Industries Inc. (2014). Bird Watering. [On-line]. Available: http://agselect.com/bird-watering.aspx [2557, กรกฎาคม 4]

Lekagul, B. & Round P.D. (1991). A Guide to the birds of Thailand. Bangkok: Saha Karn Bhaet.

McNamara J.P. (2006). Principles of companion animal nutrition. New Jersey: Pearson Prentic Hall.

My Bird. (2555). อาหารนก. [On-line]. Available: http://brid-wanee.blogspot.com/p/blog-page_745.html [2557, พฤษภาคม 15]

Siam Bird Cage. (2014). กรงนกหัวจุก. [On-line]. Available: http://www.siambirdcage.com/index.php?page=shop.browse&category_id=77&option=com_virtuemart&Itemid=64 [4 กรกฎาคม 2557]

Summers, A. (2007). Common diseases of companion animals (2ed Edition). America: Mosby Elsevier.

Thai premium. (2014). อาหารนก. [On-line]. Available: http://kartai.tarad.com/product_828647_th [2557, พฤษภาคม 15]

Thaibirdboard. (2014). ฟาร์มนก ร้านนก อุปกรณ์ อาหาร วิตามิน และยา. [On-line]. Available: http://www.thaibirdboard.com/board/index.php?PHPSESSID=1k50l4lpfg2gs52oh50te4i9s6&topic=191.15 [2557, กรกฎาคม 4]

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 KungY
ห้องชัน 2

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0