หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

EDU242: การวิจัยการศึกษา (นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์)
 
ชื่อหลักสูตร : EDU242:การวิจัยการศึกษา (นางสาวพัชราวลัย มีทรัพย์)
ผู้สร้างหลักสูตร : phutcha
ระยะเวลา : 41 วัน

เนื้อหา :
ทฤษฏีการวิจัย ความสาคัญของการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย รูปแบบหรือประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การนิยามปัญหาและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การวิจารณ์ผลงานวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย การใช้ผลการวิจัย และกระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ :
1. บอกความสำคัญ ประโยชน์ และจรรยาบรรณของนักวิจัยได้
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
3. สามารถวางแผนการวิจัยทางการศึกษา จัดทำเค้าโครงการวิจัย และทำการวิจัยทางการศึกษาได้
4. สามารถฝึกปฏิบัติการวิจัยตามวิชาเฉพาะด้าน และการวิจัยในชั้นเรียนได้
5. สามารถอ่านรายงานการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ได้
6. สามารถประเมิน และวิจารณ์ผลงานวิจัยได้
7. มีเจตคติที่ดีต่องานวิจัย และเห็นคุณค่าของงานวิจัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 phutcha
ห้อง114 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0