หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

MATH322: ทฤษฎีเซต
 
ชื่อหลักสูตร : MATH322:ทฤษฎีเซต
ผู้สร้างหลักสูตร : algebra0027
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือกเซต อันดับ จำนวนเชิงการนับ จำนวนออร์ดินัล

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของสัจพจน์ของการเลือกเซต อันดับ จำนวนเชิงการนับ และ
จำนวนออร์ดินัล
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการพิสูจน์เซต อันดับ จำนวนเชิงการนับ และจำนวนออร์
ดินัลได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพียงพอที่จะไปศึกษาในระดับสูงต่อไป
5. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยใน
การทำงานด้วยความรอบคอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
Enderton, Herbert B., Elements of Set Theory, New York : Academic Press, 1977.
Grimaldi, Ralph P., Discrete and Combinatorial mathematica, 3rd ed.. New York :
Addison-Wesley Publeshing Company, 1994.
Halmos, Pual R., Naïve Set Theory, Princton : D Van Nostrand Co., 1968.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 algebra0027

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0