หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม849  คน
สมาชิก0  คน

COMP352: การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์)
 
ชื่อหลักสูตร : COMP352:การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล (อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์)
ผู้สร้างหลักสูตร : urairux
ระยะเวลา : 16 วัน

เนื้อหา :
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL เทคโนโลยี XML และการควบคุม
การทํางานของฐานข้อมูล จดการฐานข ั ้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเก็บสํารองข้อมูล การรักษา
ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้และความคงสภาพของข้อมูล ระบบฐานขอม้ ูลแบบกระจาย

วัตถุประสงค์ :
1.มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล
2.สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูลเพื่อใช้งานด้านต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
บริหารธุรกิจ (คอม) /55 ก.01
บริหารธุรกิจ (คอม) /55 ก.02

เอกสารอ้างอิง :
จากเอกสารประกอบคำสอน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 urairux
ห้องทำงาน : it 408

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0