หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม80  คน
สมาชิก0  คน

SOC214: ชุมชนศึกษา (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
 
ชื่อหลักสูตร : SOC214:ชุมชนศึกษา (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
ผู้สร้างหลักสูตร : huso0076
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน หลักการและวิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาโครงสร้างและศักยภาพชุมชนในด้านต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้าง และศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม การเขียนรายงานผลการศึกษา ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน และความสำคัญของการศึกษาชุมชน

2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนด้านต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างอำนาจของชุมชน

3. เพื่อให้ผู้ศึกษานำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อฝึกปฎิบัติเขียนโครงการที่เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชน

4. เพื่อปลูกฝังเจตคติ และทัศนคติที่ดีของผู้ศึกษาที่พึงมีต่อชุมชน ให้กับผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.ป.ป. ทุกชั้นปี

เอกสารอ้างอิง :
ไชยรัตน์ ศิรินคร. (2557). ชุมชนศึกษา. พิษณุโลก: อัดสำเนา

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 huso0076
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.081-533-4066

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0