หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

AC251: การภาษีอากร 1
 
ชื่อหลักสูตร : AC251:การภาษีอากร 1
ผู้สร้างหลักสูตร : aummy_psru
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากรและ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ :
1.ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษีอากร
2.ให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการเสียภาษีอากร
3.ให้ผู้เรียนคำนวณภาษี และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ผู้เีรยนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3

เอกสารอ้างอิง :
ประมวลรัษฎากร

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 aummy_psru

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0