หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

COMP233: ระบบฐานข้อมูล
 
ชื่อหลักสูตร : COMP233:ระบบฐานข้อมูล
ผู้สร้างหลักสูตร : nusong
ระยะเวลา : 126 วัน

เนื้อหา :
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลรูปแบบของฐานข้อมูล แบบเชิงชั้น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูลเค้าร่าง การทำให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน รูปแบบบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างโมเดลจำลองความสัมพันธ์ของข้อมูล แบบอีอาร์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างแคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกัน การปิดกั้น การกู้ข้อมูล ความบูรณภาพของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบของฐานข้อมูล
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจภาษาฐานข้อมูลในการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง :
ครรชิต มาลัยวงศ์. “แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูล หน่วยที่ 1. หน้า 1-43. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ. “การใช้โปรแกรมสาเร็จเพื่อจัดการฐานข้อมูล,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-15. หน้า 107-160. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
ทักษิณา สวนานนท์. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ : ฉบับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2544.
ทักษิณา สวนานนท์ และ ฐานิศรา เกียรติบารมี. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2546.
มณีโชติ สมานไทย. คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546.
วาสนา สุขกระสานติ. โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและอินเตอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545.
สมจิตร อาจอินทร์ และ งามนิจ อาจอินทร์. ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่น : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
Dittrich, Klaus R. and Geppert, Andreas. Component database systems. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2001.
Pratt, Philip J. and Adamski, Joseph J. Concepts of database management. Australia : Course Technology, 2000.
Ramakrishnan, Raghu and Gehrke, Johannes. Database management systems. Boston : McGraw- Hill, 2003.
Rob, Peter and Coronel, Carlos. Database System: Design, Implementation, and Management. Boston : Course Technology, 2002.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 nusong

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0