หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม183  คน
สมาชิก0  คน

MK213: การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Management)
 
ชื่อหลักสูตร : MK213:การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Pricing Management)
ผู้สร้างหลักสูตร : cherry
ระยะเวลา : 39 วัน

เนื้อหา :
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแแบบบและบรรจุภัณฑ์ การวางตำแหน่งทงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัตถุประสงค์การกำหนดราคา การใช้ราคาป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งมีทักษะในการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และมีความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในภาคการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง :
สุดาดวง เรืองรุจิระ. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 2545

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 cherry

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0