หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม846  คน
สมาชิก0  คน

INFO352: เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
 
ชื่อหลักสูตร : INFO352:เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอล ชั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบต่างๆ ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทฤษฎีของระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ศึกษาถึงประเภทของสายนำสัญญาณต่างๆ และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร ศึกษาเครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่าย

วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เครือข่าย
2 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ด้านระบบปฎิบัติการเครือข่าย
3 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอื่นๆ
4 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ด้าน OSI โมเดลและการทำงานบน TCP/IP
5 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ด้านสายสื่อชนิดต่างๆที่นิยมใช้ในระบบเครือข่าย
6 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ในการติดตั้งทดลองปฎิบัติการการติดตั้งระบบปฎิบัติการเครือข่าย
7 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ในการติดตั้งทดลองปฎิบัติการติดตั้งบริการต่างๆ เช่น FTP, Database, Webserver บนระบบปฎิบัติการเครือข่าย
8 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายสถาปัตยกรรมแต่ละแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง :
1.เอกสารประกอบการการเรียน วิชา วท.ทส 352 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย
2.กิตติพงษ์ สุวรรณราช, การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD
3 ดร. พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง, การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายคอมพิวเตอร์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0