หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม78  คน
สมาชิก0  คน

INFO113: เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : INFO113:เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบทางฮาร์ดเเวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจํา หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในปัจจุบัน หลักการและการฝึกหัดด้านการบริหารระบบ การใช้เครื่องมือในการบริหารและดูแลรักษาระบบ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ในหลักการทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และโครงสร้างคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์
4. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจพัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
5. เพื่อให้เข้าใจในเรื่องโครงสร้างของระบบจัดการของคอมพิวเตอร์
6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระบบความปลอดภัย
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ
8. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้ระบบปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง :
1. ไพศาล โมลิสกุลมงคล และคณะ. 2547. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพ ฯ: ไทยเจริญการพิมพ์.
2. เอกสารประกอบการการเรียน วิชา COMP212 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย อาจารย์ อรรถพร จูทิม
3. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้แต่ง William Stallings ชื่อผู้แปล ผศ . ดร . สัลยุทธ์ สว่างวรรณสานักพิมพ์ บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน่า จากัด
4. ธีรวัฒน์ ประกอบผล. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์, กรุงเทพ: ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
5. การใช้งานระบบปฏิบัติการ Unix ,บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
6. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผู้แต่ง น.ท.ไพศาล โมลิสกุลมงคล ,ผศ.น.ท.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ
7. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล. (2544). ระบบปฏิบัติการ (Operating System). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
8. หนัวสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Dos, Windows


รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0