หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม69  คน
สมาชิก0  คน

INFO252: เครือข่าย
 
ชื่อหลักสูตร : INFO252:เครือข่าย
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การทำงานของระบบการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูล รูปแบบและชนิดการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ใช้ในเครือข่ายส่วนบุคคลและเครือข่ายสาธารณะ สถาปัตยกรรมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายบริเวณกว้าง

วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการทำงานของระบบการสื่อสาร
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจประเภทและรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสาร
1.3 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจสถาปัตยกรรมเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ใช้ในเครือข่าย
1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจกระบวนการ ประโยชน ของระบบข่ายงานเฉพาะที่และระบบเครือข่าย
1.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบเครือข่ายและอุปกรณ์ในระบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารอ้างอิง :
- Paul Albitz & Cricket Liu, DNS and BIND. O’Reilly, 1998
- สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, สถาปัตยกรรมและโปรโตรคอลทีซีพี/ไอพี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
- สัลยุทธ์สว่างวรรณ, หลักสูตร CCNA 1,2 , Pearson, Education Indochina, 2547

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0