หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม54  คน
สมาชิก0  คน

COMP111: ระบบปฏิบัติการ
 
ชื่อหลักสูตร : COMP111:ระบบปฏิบัติการ
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ความหมายและวิฒันาการของระบบปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือจัดสรรหน่วย ประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูล และการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุมการคืนสู่สภาพเดิม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์(Computer system)
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบตัิการ (Operating System)
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจดัการโปรเซส (Process)
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทรด (Threads)
5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจดัการหน่วยความจา (Memory)
6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดเวลาซีพียู(CPU Scheduling)
7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบรับ และแสดงผล (Input/Output systems)
8. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแฟ้มขอ้มูล (File)
9. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบกระจาย ( Distributed system )
10. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ (Resource)
11. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระบบความปลอดภัย (Protection and security)
12. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใชง้านคำสั่งของระบบปฏิบัติการ UNIX Windows
13. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถใช้ระบบปฏิบัติการไดอ้ย่างเหมาะสมและมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง :
1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผู้แต่ง น.ท.ไพศาล โมลิสกุลมงคล ,ผศ.น.ท.ดร.ประสงค์ปราณีต พลกรัง และคณะ
2. การใชง้านระบบปฏิบัติการ Unix ,บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. การจัดการหน่วยความจำ MS-DOS 4. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล. (2544). ระบบปฏิบัติการ (Operating System). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 5. หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือวารสารต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Dos, Windows

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0