หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

EDUC 231: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ผศ.สมหมาย กาญจนโชติ)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC 231:นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ผศ.สมหมาย กาญจนโชติ)
ผู้สร้างหลักสูตร : sommaik
ระยะเวลา : 440 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอนได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย และประเภทของสื่อการเรียนการสอน ทฤษฎีทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีระบบ และการนำกระบวนการสื่อความหมายมาใช้ในการเรียนการสอนได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ วิธีการเลือก การจัดหา การผลิต การใช้ การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถลงมือฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียนได้ เช่น การผลิตวัสดุกราฟิก แผ่นป้ายเพื่อการเรียนรู้ การผนึกภาพ การขยายภาพ การถ่ายภาพ และการประดิษฐ์ตัวอักษร ฯลฯ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ วิธีการใช้ การบำรุงรักษา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องมือได้ เช่น เครื่องฉาย เครื่องเสียง เป็นต้น
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันได้ เช่น ชุดการสอน ศูนย์การเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ฯลฯ รวมทั้งการนำความสามารถของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสายครู

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sommaik
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย กาญจนโชติ
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0