หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

MS: การจัดการสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (Inventory Management by Computers)
 
ชื่อหลักสูตร : MS:การจัดการสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (Inventory Management by Computers)
ผู้สร้างหลักสูตร : Thidaratw
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคในการควบคุมของคงคลังโดยวิธีต่างๆ กล่าวคือการหาปริมาณของสินค้าคงคลังที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัสดุ(MRP) การวางแผนทรัพยากรการผลิต(ERP) การผลิตทันเวลา (JIT) โดยเน้นถึงกิจการที่มีความซับซ้อนพอประมาณจนถึงความซับซ้อนมาก เช่น กิจการที่มีสินค้ามากชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณสินค้าคงคลังแตกต่างกัน หรือกิจการที่มีวัสดุคงคลังหลายขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนการนำหลักการไปดัดแปลงใช้

วัตถุประสงค์ :
1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลัง
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนความต้องการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการจัดการระบบสินค้าคงคลังในธุรกิจจำลองได้จริง
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการสินค้าคงคลังได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เอกสารอ้างอิง :
1.อมรศิริ ดิสสร.การบริหารสินค้าคงคลัง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2550
2. คำนาย อภิปรัชญาสกุล. การจัดการคลังสินค้า (ตำราชุดโลจิติกส์และการจัดการซัพพลายเชน). กรุงเทพ :บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553
3. วิชัย ไชยมี. การบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง โดยใช้ระบบ ERP(Enterprise Resources Planning). กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547
4. Edward H. Frazelle. การจัดการคลังสินค้าระดับโลก.กรุงเทพฯ : อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง, 2549

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Thidaratw

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0