หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

MK223: การจัดการขาย (Sales Management)
 
ชื่อหลักสูตร : MK223:การจัดการขาย (Sales Management)
ผู้สร้างหลักสูตร : cherry
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รายวิชาการจัดการขาย (Sales Management ) นี้ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการขาย โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายวิชาดังกล่าว ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีจำนวน 3 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 คาบต่อสัปดาห์ ได้แบ่งเนื้อหาไว้ 11 หัวเรื่อง ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานขาย ,การวางแผนในการบริหารการขาย, เทคนิคการขาย, การพยากรณ์ยอดขาย, การจัดองค์กรฝ่ายขาย, การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย, การฝึกอบรมพนักงานขาย, ผละประโยชน์ตอบแทนพนักงานขาย, การจูงใจพนังกานขาย, การบริหารเวลาและการกำหนดอาณาเขตการขาย, การประเมินผลและการควบคุม

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการการขาย เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการการขาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายการจัดการขาย (MK223) ในภาคเรียนที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง :
สุปัญญา ไชยชาญ. การบริหารการขาย. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2552.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและ ไซเท็กซ์ จำกัด, 2541

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 cherry

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0