หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

ELTC325: ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรเลอร์
 
ชื่อหลักสูตร : ELTC325:ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอลโทรเลอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : pholsakul
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
เพื่อให้นักศึกษามีความมีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะด้านพื้นฐานและความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ บัส ไมโครโปรเซสเซอร์กับซอฟท์แวร์ คุณสมบัติ จัดทำโครงงาน และเขียนรายงานบทความโครงงานด้านไมโครโปรเซสเซอร์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาพื้นฐานและความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์
2. เพื่อศึกษาระบบไมโครคอมพิวเตอร์ บัส ไมโครโปรเซสเซอร์กับซอฟท์แวร์
3. เพื่อศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรม หน่วยความจำภายใน รีจีสเตอร์ ชุดคำสั่ง
4. เพื่อทำโครงงานไมโครโปรเซสเซอร์อย่างง่าย
5. เพื่อเขียนบทความโครงงานไมโครโปรเซสเซอร์

เอกสารอ้างอิง :
1.เกียรติชัย บรรลุผลสกุล . 2555 คู่มือการทดลองการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
2. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล . 2555 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
3. สมบูรณ์ เนียมกล่ำ. 2547. เรียนรู้ และประยุกต์ใช้งาน PIC MICROCONTROLLER . เอดิสันเพรสโปรดักส์, กรุงเทพฯ.
4. สุเมธ มามาตย์. 2555. EMBEDDED MICROCONTROLLER PIC18F . เอดิสันเพรสโปรดักส์, กรุงเทพฯ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pholsakul

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0