หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม75  คน
สมาชิก0  คน

DESI233: การสร้างหุ่นจำลอง (อ.พรชัย ปานทุ่ง)
 
ชื่อหลักสูตร : DESI233:การสร้างหุ่นจำลอง (อ.พรชัย ปานทุ่ง)
ผู้สร้างหลักสูตร : pornchai
ระยะเวลา : 54 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาชนิด ลักษณะ เทคนิควิธีและวัสดุที่ใช้สร้างหุ้นจำลองชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติ การสร้างหุ่นจำลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ดินน้ำมัน ปูนปลาสเตอร์ กระดาษ ไม้ พลาสติก โลหะ ฯลฯ และวิธีการตกแต่งรายละเอียดและผิวหน้า (Surface) ให้ดูเหมือนจริง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ของหุ่นจำลอง
2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงแนวคิดที่การสร้างสรรค์ที่นำมาผลิตหุ่นจำลอง
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนแบบ ออกแบบหุ่นจำลอง
4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างหุ่นจำลอง
5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
6. เพื่อให้นักศึกษามีเจคติที่ดีในการสร้างหุ่นจำลอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือทำโมเดลต่างๆ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pornchai
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
e-mail : young_blood3@hotmail.co.th
Tel : 0822396930

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0