หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม74  คน
สมาชิก0  คน

DESI341: คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป)
 
ชื่อหลักสูตร : DESI341: คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง (อ.ชาติชาย จันทร์ประทีป)
ผู้สร้างหลักสูตร : 9koong
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใช้ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการสร้างภาพสองมิติโดยเน้นการเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปแสดงภาพตัด ขยาย ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ และ สร้างวัตถุ 2 มิติ และ 3 มิติ

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อสามารถเขียนภาพแปลน รูปด้าน รูปตัด และ ขยายอื่นๆ ได้
2.เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนาความรู้ทางด้านงานออกแบบและเขียนแบบได้
3.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการใช้โปรแกรมและสามารถเขียนแบบเป็นภาพ 2 มิติ
และ3มิติได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่3

เอกสารอ้างอิง :
คู่มือการใช้โปรแกรม Sketchup + v ray version8 / นภดล วศินสิทธิสุข 2555
Easy SketchUP 8 / รศ.ดร.บุญทรัพย์ วิชญางกูล 2555
Sketchup Pro / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 2554
Sketchup / อาจารย์ศศิธร คล้ายชม 2553

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 9koong
อาจารย์ ชาติชาย จันทร์ประทีป
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0