หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

ทอ.อบ.1: องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
 
ชื่อหลักสูตร : ทอ.อบ.1:องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานออกแบบ
ผู้สร้างหลักสูตร : jung
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา
ขอบเขตของงานออกแบบเพื่อการจัดองค์ประกอบศิลปะ โดยใช้ จุด เส้น สี พื้นผิว ลวดลาย ขนาดสัดส่วน ทดลองการสร้างสรรค์ รูปร่าง รูปทรง ให้มีจุดสนใจ จุดเด่น ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ความลงตัว และสามารถนำไปประยุกต์กับงานออกแบบอื่นๆ

วัตถุประสงค์ :
จุดประสงค์การเรียนรู้ (เชิงพฤติกรรม)
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้ ทางด้านศิลปะ และนำมาสร้างผลงานการออกแบบพื้นฐานได้
2. นักศึกษาสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) มาพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ ตามหลักการออกแบบพื้นฐานได้
3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณของนักออกแบบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่1

เอกสารอ้างอิง :
หนังสืออ้างอิง
นิรัช สุดสังข์.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ:โอเดียสโตร์,2548
นพวรรณ หมั้นทรัพย์. การออกแบบเบื้องต้น.โซนาพริ้น .เชียงใหม่
นวลน้อย บุญวงศ์.หลักการออกแบบ.กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2540
เลอสม สถาปิตานนท์.การออกแบบคืออะไร.กรุงเทพฯ:49กราฟฟิค แอนด์ พับปลิเคชั่น ,2540
___________.เทคนิคการออกแบบ.กรุงเทพ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสรี เรืองเนตร์.เส้นกับการออกแบบ.กรุงเทพ. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.2548
อารี สุทธิพันธ์.ศิลปะกับมนุษย์.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนพานิช.2519
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=760b3220471f9be5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jung
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
usa.inprasit@hotmail.com

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0