หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม66  คน
สมาชิก0  คน

ED: การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (Special Education and Inclusive Education)
 
ชื่อหลักสูตร : ED:การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (Special Education and Inclusive Education)
ผู้สร้างหลักสูตร : changpinit
ระยะเวลา : 19 วัน

เนื้อหา :
ปรัชญาการศึกษาพิเศษ ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษาพิเศษ ลักษณะสาเหตุและประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและในต่างประเทศ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ การเคลื่อนไหวในปัจจุบันและแนวโน้มด้านการศึกษาพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม และบริการสนับสนุน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย ขอบข่ายของเนื้อหาวิชาครบถ้วนทุกหัวข้อและเนื้อหาสาระตามที่ปรากฏในคำอธิบายรายวิชา
2. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 changpinit

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0