หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม65  คน
สมาชิก0  คน

LOEN356: ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)
 
ชื่อหลักสูตร : LOEN356:ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management)
ผู้สร้างหลักสูตร : alongkorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การจัดการสินค้าสำเร็จรูป การควบคุมการจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการใช้วัตถุดิบจากขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการกระจายสินค้าสำเร็จรูป การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการจัดหาสินค้า การขนส่งและการรับสินค้า การติดตามที่ตั้งจัดเก็บวัตถุดิบ/ข้อมูลกลุ่มสินค้า การนับสินค้าคงคลังแบบวัฏจักรและแบบกายภาพ กระบวนการจัดการบาร์โค๊ด และการวิเคราะห์และให้คำแนะนำราคาต้นทุน การเลือกใช้อุปกรณ์ขึ้นลงสินค้าที่หน้าท่า การออกแบบและการวางแผนใช้พื้นที่ภายในคลังสินค้า การกำหนดพื้นที่ภายในคลังสินค้า ลักษณะหน่วยของสินค้าในการจัดเก็บ การพิจารณาเลือกระบบจัดเก็บสินค้าพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บ และข้อดี ข้อเสียของแต่ละระบบ การกำหนดที่อยู่ของสินค้า การจัดพื้นที่ Pick Face ระบบการจัดเก็บสินค้าและการเติมสินค้าเพื่อหยิบจ่าย และจัดส่ง การหยิบสินค้าการพิจารณาวิธีการหยิบสินค้า และการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบและการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจ่าย รวมถึงการจัดการคลังสินค้าโดยให้ผู้ขายมาเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลัง ซึ่งทำให้การสนองความต้องการสินค้าของลูกค้ามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเคลื่อนไหวอย่างละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลามาตรฐานในการทำงานของตน

วัตถุประสงค์ :
1.อธิบายความหมายและความสำคัญของสินค้าคงคลังได้
2.อธิบายความหมายและความสำคัญของคลังสินค้าได้
3.สามารถนำความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เอกสารอ้างอิง :
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.การจัดการสินค้าคงคลัง.บ.โฟกัสมีเดียแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
คำนาย อภิปรัชญาสกุล.โลจิสติกส์และการจัดการ
ซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร.บ.โฟกัสมีเดียแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
ไชยยศ ไชยมั่นคงและมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง.กลยุทธ์โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน.บ.ดวงกมลสมัย จำกัด
หริรักษ์ สูตะบุตร และคณะ.การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.การศึกษางานอุตสาหกรรม.บ.สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด.
นชัย ริจิรวนิช.การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา.สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 alongkorn
นายอลงกรณ์ เมืองไหว
โทร 08-9835-0866
e-mail : alongkornm25@gmail.com

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0