หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม57  คน
สมาชิก0  คน

ICOM114: โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : ICOM114:โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : limceprapan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างของข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ แบบรายการโยง แบบกองซ้อน แบบคิว แบบต้นไม้ แบบกราฟ รวมทั้งการหาระยะทางที่สั้นที่สุด การวิเคราะห์อัลกอริทึม กรรมวิธีการเรียกตัวเองของอัลกอริทึมต่างๆ ที่ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล แฮชชิ่ง ต้นไม้แบบฮีป การค้นแบบทวิภาค ต้นไม้เอวีแอล การค้นหาในแนวกว้าง การค้นหาในแนวลึก การประมวลผลข้อความ และการบีบอัดข้อมูล

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ชนิดข้อมูล คุณลักษณะข้อมูลและอัลกอลิทึม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี(Algorithm) ที่เหมาะสมกับงาน และใช้เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ
3. นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมภาษาซี (C Programming) ในการอธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Algorithm)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซี

เอกสารอ้างอิง :
1. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล. (2552). โครสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม :
Data Structure & Algorithm. ซัคเซส มีเดีย, บจก.

2. Principle of data structure using c and c++ by Vinu V DAS

3. Data Structures and Algorithm Analysis

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 limceprapan

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0