หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม78  คน
สมาชิก0  คน

PGED 474: เทคนิคหางานและการสร้างงาน (เลือกเสรี)
 
ชื่อหลักสูตร : PGED 474:เทคนิคหางานและการสร้างงาน (เลือกเสรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : antant
ระยะเวลา : 81 วัน

เนื้อหา :
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีการเลือกอาชีพ การสำรวจอาชีพ การสำรวจตนเอง การหาแหล่งงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และการประกอบอาชีพอิสระ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีการเลือกอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนในการตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อหางานหรือสร้างงานได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการเลือกอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์และบริบทต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาวรี ฉัตรกุล.(2538).เทคนิคการสมัครงาน.กรุงเทพฯ : เค&พี บุ๊คส์
สมิต สัชฌุกร.(2526)เทคนิคการหางานทำและการสัมภาษณ์.กรุงเทพฯ : อิมเมจ
สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.(2526).เทคนิคการหางานทำ.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ] : สามัคคีสาส์น
สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.(2540).เทคนิคการหางานทำ(จุลสาร) .พิมพ์ครั้งที่ 9.กรุงเทพฯ : มติชน
สุเชาว์ ณ สงขลา.(2548). 108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน.พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์

เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
กรมการจัดหางานประจำจังหวัด
กระทรวงแรงงาน
คุรุสภา
สำนักงานกพ.

เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
เว็บไซต์หางานต่างๆ
http://www.thaibestjobs.com
http://www.jobthai.com
http://www.jobbkk.com
http://www.jobpub.com
http://www.jobth.com/
http://www.jobbangkok.com/
http://www.500job.com/
http://www.jobthaiweb.com

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 antant
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0