หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม71  คน
สมาชิก0  คน

TH113: หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide)
 
ชื่อหลักสูตร : TH113:หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide)
ผู้สร้างหลักสูตร : kulkaew
ระยะเวลา : 11 วัน

เนื้อหา :
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์ กระบวนการและเทคนิคการนำเที่ยว มนุษยสัมพันธ์ในงานมัคคุเทศก์ การปฐมพยาบาล ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการนำเที่ยวและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์ไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในอาชีพมัคคุเทศก์
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในงานมัคคุเทศก์และสามารถนำทฤษฏีมาแก้ไขปัญหาในงานมัคคุเทศก์ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือบุคคลทั่วไป

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kulkaew

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0