หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม48  คน
สมาชิก0  คน

AC231: การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) / AC232
 
ชื่อหลักสูตร : AC231:การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) / AC232
ผู้สร้างหลักสูตร : USANEE
ระยะเวลา : 13 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน และกำไร ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การปันส่วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและการควบคุมต้นทุน การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะยาวภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอำนาจ การวัดผล การดำเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ ได้แก่ Just in Time (JIT) Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณ์แบบ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนและระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหารในการวางแผนและควบคุม
3. เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและการประยุกต์การใช้ต้นทุนสำหรับการตัดสินใจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สนใจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 USANEE

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0