หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

PM343: การเขียนบทความและสารคดี (20 ม.ค. - 20 ม.ค. 58)
 
ชื่อหลักสูตร : PM343:การเขียนบทความและสารคดี
ผู้สร้างหลักสูตร : chadsin
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ความหมายและความสำคัญของบทความและสารคดี วิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ฝึกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารศาสตร์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของบทความและสารคดี
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน
3. เพื่อให้นักศึกษาศึกษากลวิธีการเขียน และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงานเขียนประเภทบทความและสารคดี
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวารสารศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิชาวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เอกสารอ้างอิง :
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2528). วรรณคดีวิจารณ์. กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชัชวาลย์ ซินซาคำ. (2550). การเขียนบทความและสารคดี. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดรุณี หิรัญรักษ์. (2530). การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปราณี สุรสิทธิ์. (2541). การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว

มาลี บุญศิริพันธ์. (2535). การเขียนสารคดีสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประกายพรึก

วนิดา บำรุงไทย. (2545). สารคดี(กลวิธีการเขียนและแนววิจารณ์. กรุงเทพฯ : สุริยสาสน์

สิริวรรณ นันทจันทูล. (2543). การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. (2534). การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ดวงกมล

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chadsin
คณะวิทยาการจัดการ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0