หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม61  คน
สมาชิก0  คน

FST346: เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภํณฑ์ (ธวัชชัย)
 
ชื่อหลักสูตร : FST346:เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภํณฑ์ (ธวัชชัย)
ผู้สร้างหลักสูตร : thawatchai
ระยะเวลา : 128 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างของกล้ามเนื้อ องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังการฆ่าและชำแหละ คุณภาพของเนื้อสัตว์และการตรวจสอบ กรรมวิธีการแปรรูปโดยวิธีต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการแปรรูปเนื้อสัตว์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว์
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจวิธีการฆ่าสัตว์และการตัดแต่งซาก
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังการฆ่าและชำแหละ
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณภาพและจัดระดับคุณภาพของเนื้อสัตว์ได้
6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทฤษฎีการแปรรูปเนื้อสัตว์มาประยุกต์ใช้ได้
7. เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เอกสารอ้างอิง :
ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา. 2555. เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภํณฑ์. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 287 หน้า.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 thawatchai

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0