หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม60  คน
สมาชิก0  คน

ENG162: Business English II
 
ชื่อหลักสูตร : ENG162:Business English II
ผู้สร้างหลักสูตร : krukobja
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
Cont. from Business English I

วัตถุประสงค์ :
1.ศึกษาโครงสร้างจดหมายประเภทต่างๆ
2.สามารถเขียนและโต้ตอบจดหมายประเภทต่างๆ
3.ติดต่อสื่อสารกับธนาคาร
4.นัดหมาย ประชุม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน Business English I

เอกสารอ้างอิง :
English for Business
English for WORKPLACE

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 krukobja
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
089-705-0484

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0