หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม11  คน
สมาชิก0  คน

educ111: ภาษาไทยสำหรับครู(อ.นภาพร)
 
ชื่อหลักสูตร : educ111:ภาษาไทยสำหรับครู(อ.นภาพร)
ผู้สร้างหลักสูตร : tuka
ระยะเวลา : 3 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน จากสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บทความทางการศึกษา ฝึกใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความตีความ ขยายความ สร้างทักษะสัมพันธ์ทางภาษา การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรโดยเทคโนโลยีสาระสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะกระบวนการสื่อสารทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากสื่อประเภทต่างๆได้
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการนำเสนอสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเป็นภาษาประจำชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (2542). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์.
โกชัย สาริกบุตร. (2521). การอ่านขั้นใช้วิจารณญาณ. พระนคร : แสงรุ้งการพิมพ์.
คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. (2550). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2 .คณะกรรมการ
วิชาภาษาไทยเพื่อนการสื่อสาร.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เจริญ เจษฎาวัลย์. (2542). วิธีเขียนรายงาน. กรุงเทพฯ : บริษัทพอดี จำกัด.
ณภัทร เทพพรรธนะ. (2541). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
ธนู ทดแทนคุณ และกุลวดี. (2549). ภาษาไทย 1. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์.
ธิดา โมสิกรัตน์. (2526). “การพัฒนาสมรรถภาพในการฟัง”. เอกสารชุดวิขาการใช้ภาษาไทย.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 tuka

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0