หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม60  คน
สมาชิก0  คน

GEPY 1215*: ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) อ.เรณู หมีเทศ (Renu meethet)*
 
ชื่อหลักสูตร : GEPY 1215*:ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) อ.เรณู หมีเทศ (Renu meethet)*
ผู้สร้างหลักสูตร : renu
ระยะเวลา : 98 วัน

เนื้อหา :

ในรายวิชา ปรัชญาชีวิต รหัสวิชา GEPY 121 มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด คำตอบเกี่ยวกับชีวิตทางปรัชญาศาสนา ว่า ชีวิตคืออะไร ชีวิตเป็นอย่างไร และชีวิตที่ดีที่มีคุณค่าควรเป็นเช่นไร และศึกษาแนวทางทั้งทางปรัชญาตะวันตก และปรัชญาตะวันออก เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิต รวมทั้งนำหลักปรัชญาและศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองในโลก สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา คำตอบเกี่ยวกับชีวิต
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวทางปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและนำหลักปรัชญาและศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เอกสารอ้างอิง :
กีรติ บุญเจือ. (2528). จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒพานิช.
ฟื้น ดอกบัว. (2542). ปวงปรัชญาจีน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ. : สยาม.
เดือน คำดี. (2534). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
วศิน อินทสระ. (2544). จริยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วิทย์ วิศทเวทย์. (2540). ปรัชญาทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
เสรี พงศ์พิศ และคนอื่น. (2524). คนในทัศนะของศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
แสง จันทร์งาม. (2531). พุทธศาสนวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2532). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน.

เดือน คำดี. (2534). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เมินรัตน์ นวะบุศย์. (2543). ความจริงของชีวิต. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏราชสีมา.
วศิน อินทสระ. (2544). จริยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วิเชียร ชาบุตรบุณทริก และคนอื่น. (2542). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
เสรี พงศ์พิศ และคนอื่น. (2524). คนในทัศนะของศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
แสง จันทร์งาม. (2531). พุทธศาสนวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2532). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน.

ฟื้น ดอกบัว. (2542). ปวงปรัชญาจีน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ. : สยาม.
เดือน คำดี. (2534). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เมินรัตน์ นวะบุศย์. (2543). ความจริงของชีวิต. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏราชสีมา.
วศิน อินทสระ. (2544). จริยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วิทย์ วิศทเวทย์. (2540). ปรัชญาทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
วิเชียร ชาบุตรบุณทริก และคนอื่น. (2542). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
เสรี พงศ์พิศ และคนอื่น. (2524). คนในทัศนะของศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
แสง จันทร์งาม. (2531). พุทธศาสนวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2532). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน.

กีรติ บุญเจือ. (2528). จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒพานิช.
ฟื้น ดอกบัว. (2542). ปวงปรัชญาจีน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ. : สยาม.
เดือน คำดี. (2534). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เมินรัตน์ นวะบุศย์. (2543). ความจริงของชีวิต. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏราชสีมา.
วศิน อินทสระ. (2544). จริยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วิทย์ วิศทเวทย์. (2540). ปรัชญาทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
วิเชียร ชาบุตรบุณทริก และคนอื่น. (2542). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
เสรี พงศ์พิศ และคนอื่น. (2524). คนในทัศนะของศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
แสง จันทร์งาม. (2531). พุทธศาสนวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2532). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน.

กีรติ บุญเจือ. (2528). จริยศาสตร์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒพานิช.
ฟื้น ดอกบัว. (2542). ปวงปรัชญาจีน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ. : สยาม.
เดือน คำดี. (2534). พุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เมินรัตน์ นวะบุศย์. (2543). ความจริงของชีวิต. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏราชสีมา.
วศิน อินทสระ. (2544). จริยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
วิทย์ วิศทเวทย์. (2540). ปรัชญาทั่วไป. (พิมพ์ครั้งที่ 14). กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
วิเชียร ชาบุตรบุณทริก และคนอื่น. (2542). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น.
เสรี พงศ์พิศ และคนอื่น. (2524). คนในทัศนะของศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ศึกษิตสยาม.
แสง จันทร์งาม. (2531). พุทธศาสนวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2532). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 renu

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0