หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม74  คน
สมาชิก0  คน

FR 376: French for Hotel Management 1 (ผศ ดร ทรัตน์พร)
 
ชื่อหลักสูตร : FR 376:French for Hotel Management 1 (ผศ ดร ทรัตน์พร)
ผู้สร้างหลักสูตร : taradporn
ระยะเวลา : 8 วัน

เนื้อหา :
บทที่ 1 คำแนะนำเรื่องอาหารและภัตตาคาร
(Comment renseigner les touristes sur les spécialités
gastronomiques)
บทที่ 2 การบอกชื่อ ข้อมูลของอาหารฝรั่งเศส
(Donner des renseignements sur des plats français)
บทที่ 3 การบอกชื่อ ข้อมูลของอาหารไทย
(Donner des renseignements sur des plats thaïlandais)
บทที่ 4 การนำชมผักบุ้งลอยฟ้า อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก
(Une sortie dîner-spectacle, un plat typique
de Phitsanulok au marché de nuit)
บทที่ 5 งานบริการและความรู้ทั่วไปในภัตตาคาร
(Accueillir la clientèle d’un restaurant)

วัตถุประสงค์ :
ฝึกการใช้ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการโรงแรมในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้แผนก
อาหารและเครื่องดื่ม
วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. ผู้เรียนใช้ภาษาฝรั่งเศสสนทนาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้
คำศัพท์สำนวนและไวยากรณ์ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถฟังภาษาฝรั่งเศสสถานการณ์ต่างๆ ในระดับพืน้ ฐานได้
เข้าใจและสามารถตอบคำถามได้
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้สัมฤทธ์ิและให้ความสำคัญในวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศิกษา มรพส ชั้นปิทิ่ 4 เอกอังกฤษ และเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท่ีิิ่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส

เอกสารอ้างอิง :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2554). สถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจำแนก
ตามสัญชาติประจำปี 2553. กรุงเทพมหานคร : รายงานประจำปี 2554.
กุสุมาลย์ แก้วอุดม. (2542). ภาษาฝรั่งเศส 1. ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
โกวิท ประวาลพฤกษ์ และสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. (2528). การประเมินในชั้นเรียน.
กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพาณิช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. (2521). ระบบสื่อการสอน. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทรัตน์พร บัณฑิตย์. (2539). ชุดการสอน “ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว
เรื่องการนำชมนาฏศิลป์ไทย” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ทรัตน์พร บัณฑิตย์. (2549). ชุดการสอน “ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว
โดยการใช้วิดีโอช่วยสอนสำหรับพนักงานโรงแรมและธุรกิจบริการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ธิดา บุญธรรม. (2527). การวิเคราะห์ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จริง.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธิดา บุญธรรม. (2529). คำบรรยายประกอบการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะด้าน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญเรียง ขจรศิลป์. (2534). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : พิชาญพริน้ ติง้.
มธุรส จงชัยกิจ. (2537). โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนสื่อผสมคอมพิวเตอร์ วิดีโอ S.VAO.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Alvarez, G. (1975). La notion de français instrumental. Texte introductif pour
atelier au séminaire des Départements de français du Monde Arabe.
Damas : A.U.P.E.L.F.
Alvarez, G. (1981). Niveau Seuil et enseignement fonctionnel du français.
In : Le français dans le monde Paris : Hachette.
Beacco, J.D. (1990). Publics Spécifiques et Communication Spécialisée.
Rennes : Hachette.
Beacco, J.D. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue.
Paris : Hachette.
Boontharm, T. (1994). Le Français du Tourisme. Bangkok : Université de Thammasat.
Bundit, T. (1999). L’utilisation des méthodes d’enseignement du français du
tourisme dans les Instituts Rajabhat en Thaïlande. Mémoire de DEA :
Sciences du langage. : Franche-Comté.
Bundit, T. (2003). Contribution a une redéfinition des objectifs et des contenus de
L’enseignement du français du tourisme dans les Instituts Rajabhat
en Thaïlande. Thèse de Doctorat : Sciences du langage. : Franche-Comté.
Calmy, A.M. (2004). Le Français du Tourisme. Paris : Hachette.
Chamberlain, A. & Steele, R. (1991). Guide Pratique de la communication. Paris: Didier.
Chandrasekar, R., Hangal, R., Krishnan, C., Le Ninan, C. & Mokashi, A. (1999).
A votre service 1. Delhi : Hachette.
Chantelauve Chiari, O., Corbeau, S., Dubois, C. (1991). Les Métiers du Tourisme. Paris:
Cortes, J. (1977). ‘Un niveau seuil’. In : Le Français dans le monde. Paris : Hachette.
Cortes, J.(1997). Français scientifique, Français Fonctionnel. Strasbourg : AUPEIF.
Coste, D. (1977). Analyse des besoins et enseignement des langues étrangers
aux adultes. In : Etudes de linguistiques appliquées.
Paris : Didier Erudition, juillet-septembre.
Coste, D. (1984). Aspects d’une politique de diffusion du français langue
étrangère depuis 1945. Paris : Hatier.
Good, C.V. (1980). Dictionaries of Education New York : Mc Graw Hill, 1973.
Gruneberg, A. & Tauzen, B. (2004). Comment vont les affaires?. Paris: Hachette.
Hachette. International.
Lehmann, D. (1993). Objectifs spécifiques en langue étrangère. Paris :
Hachette.
Lehmann, Denis. (1980). Français fonctionnel, enseignement fonctionnel du
français In : Lignes de force du renouveau actuel en D.L.E.
Paris : CLE International.
Monnerie-Goarin, A. (1989). Bienvenue en France Tome 1. Paris : Didier.
Mounford, A. (1975). Discourse Analysis and the Simplification of Reading Materials for
English for Special Purposes. Edinburgh : Edinburgh University.
Pester, A.R. (1970). World Groups in French Commercial Documentation. Wolver
Hampton : The Ploy tecnic.
Porcher, L. (1980). Interrogations sur les besoins langagiers en contextes
scolaires. Strasbourg : Conseil de l’ Europe.
Seignoux, B., Cerqueda, S. & Leao, M.H. (2000). Communication express. Paris : CLE
service 1. Delhi : Hachette.
Sriangura, K. (1980). Le Français du Tourisme. Paris : Université Paris 3.
Strevens, P. (1978). Language Teaching and Linguistics : Survey. London : Center for
Information on Language Teaching and Research.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 taradporn
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0