หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม852  คน
สมาชิก0  คน

AGS424: มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย (อ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ)
 
ชื่อหลักสูตร : AGS424:มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย (อ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ)
ผู้สร้างหลักสูตร : madeawsree
ระยะเวลา : 232 วัน

เนื้อหา :
ความหมายของมลภาวะและของเสีย ประเภทของมลภาวะ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ปัญหาของการเกิดมลภาวะ การป้องกันและการควบคุมมลภาวะ การจัดการของเสียทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมลภาวะและของเสีย การป้องกันและการควบคุมมลภาวะการจัดการของเสียทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา. 2540. ภาวะมลพิษของดินจากการใช้สารเคมี. ภาควิชา
ปฐพีวิทยา. คณะเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
พัฒนา มูลพฤกษ์. 2545. การป้องกันและควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ. ซิกมา ดีไซน์ กราฟฟิก.
มัลลิกา ปัญญาคะโป. 2551. การจัดการของเสียอันตราย. ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 madeawsree
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 083-412-3332

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0