หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม76  คน
สมาชิก0  คน

STAT432: โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.บัญชา)
 
ชื่อหลักสูตร : STAT432:โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (อ.บัญชา)
ผู้สร้างหลักสูตร : c_cha
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
การคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ คำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง เบื้องต้นได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย 1 และ 2 กลุ่ม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วามเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

เอกสารอ้างอิง :
กัลยา วานิชบัญชา. หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
_______________. การวิเคราะห์สถิติ:สถิติเพื่อการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
คณาจารย์ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถิติเบื้องต้น.เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
บัญชา ศรีสมบัติ. เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักสถิติ. อัดสำเนา.คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,2547.
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น , 2535.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 c_cha
สาขววิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0