หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม74  คน
สมาชิก0  คน

GEHU 103: พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (20 เม.ย. - 9 ก.ย. 63)
 
ชื่อหลักสูตร : GEHU 103:พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
ผู้สร้างหลักสูตร : antant
ระยะเวลา : 143 วัน

เนื้อหา :
1.ความรู้เบื้องต้นและปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
2.องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์
3.บุคลิกภาพ
4.การประเมินและการพัฒนาตนเอง
5.การพัฒนาพฤติกรรมในการทำงาน
6.มนุษยสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน
7.การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ หลักการพัฒนาตนเอง และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกัน
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองในการพัฒนาตนได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

เอกสารอ้างอิง :
ภาวิดา มหาวงศ์.2557.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว.2555.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 antant
คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0