หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม53  คน
สมาชิก0  คน

PEED311 : หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (นันทิภาคย์ พวงสถิตย์)
 
ชื่อหลักสูตร : PEED311 :หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (นันทิภาคย์ พวงสถิตย์)
ผู้สร้างหลักสูตร : golffy
ระยะเวลา : 75 วัน

เนื้อหา :
สาระการเรียนรู้
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึก
2.สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
3.หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย
4.กลศาสตร์ชีวภาพในการกีฬา
5.จิตวิยาการกีฬา
6.เวชศาสตร์การกีฬา
7.โภชนาการและองค์ประกอบของร่างกายเพื่อสมรรถภาพของนักกีฬา
8.ปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษในการฝึกนักกีฬา
9. หลักการฝึกกีฬา

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬา เพื่อนำ ไปใช้ในการฝึกกีฬาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี
2.เพื่อส่งเสริมและสร้างเจตคติที่ดีต่อการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆไปใช้ในการฝึกกีฬา
3.เพื่อสนับสนุนให้มีการนำวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไปใช้ในการฝึกกีฬา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา PEED311

เอกสารอ้างอิง :
กานดา ใจภักดี. ( 2531 ). วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว .กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล.
กรรวี บุญชัย. ( 2540 ). คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น. กรุงเทพฯ สำนักพิมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณิตา เลขะกุล,คุณหญิง ( ธันวาคม 2541). ในหลวงกับการกีฬา” อนุสาร อสท .39 5 : 36 .
จรวยพร ธรณินทร์.(2521).คินิสิโอโลยี่ในการฝึกกีฬา .กรุงเทพฯ: สารศึกษาการพิมพ์.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ(2542) เวชศาสตร์การกีฬา .กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
ประสงค์ วงศาโรจน์( 2536) อาหารและโภชนาการ.พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 golffy

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0