หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม53  คน
สมาชิก0  คน

FST331: จุลชีววิทยาทางอาหาร (เกตุการ)
 
ชื่อหลักสูตร : FST331:จุลชีววิทยาทางอาหาร (เกตุการ)
ผู้สร้างหลักสูตร : katekan
ระยะเวลา : 119 วัน

เนื้อหา :
แหล่งที่มาและชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและเกิดโรค ผลของการแปรรูปต่อจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาและชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญต่ออาหาร
2. เพื่อให้ทราบชนิดและกิจกรรมการทำงานของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหาร
3. เพื่อให้ทราบชนิดจุลินทรีย์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและเกิดโรค
4. เพื่อให้ทราบผลของการแปรรูปต่อจุลินทรีย์ในอาหารและมาตรฐานทางจุลชีววิทยา
5. เพื่อให้ทราบวิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร
6. เพื่อให้ทราบถึงชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 3

เอกสารอ้างอิง :
เกตุการ ดาจันทา. 2555. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 451 หน้า.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 katekan
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร. 0861797207

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0