หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม44  คน
สมาชิก0  คน

GESO132: วิชา วิถีไทย (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
 
ชื่อหลักสูตร : GESO132:วิชา วิถีไทย (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
ผู้สร้างหลักสูตร : huso0076
ระยะเวลา : 50 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาเพื่อรู้และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมไทย การตระหนักถึงปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นไทย และพึงมีแก่บัณฑิต

วัตถุประสงค์ :
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณค่าของความเป็นไทย
2. ให้มีทักษะการตัดสินใจเลือกคุณค่าที่เหมาะสมมาใช้ในการดำรงชีวิต
3. ให้สามารถวิเคราะห์ระบบการคิด และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้
4. ให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสังคมไทย และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. ให้เรียนรู้และเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
6. ให้สามารถนำองค์ความรู้จากวิถีไทย กำหนดแนวทางในการพัฒนาตน ชุมชนและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 1 - ชั้น ปีที่ 4 ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปป.

เอกสารอ้างอิง :
นวลฉวี กุลโรจนภัทร และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิถีไทย. พิษณุโลก; อรัญถ่ายเอกสาร.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 huso0076
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.081-533-4066

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0