หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม53  คน
สมาชิก0  คน

ENG 113: กลวิีธีการอ่านอนุเฉท
 
ชื่อหลักสูตร : ENG 113:กลวิีธีการอ่านอนุเฉท
ผู้สร้างหลักสูตร : krukobja
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของประโยค ประโยคแบบต่างๆ การหาความหมายคำศัพท์จากบริบท คำเชื่อม การหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด ระดับย่อหน้า

วัตถุประสงค์ :
1. ศึกษาบอกโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
2. ศึกษาส่วนประกอบระดับคำ ประโยค ย่อหน้า
3. ศึกษาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การหาหัวข้อ ใจความสำคัญ รายละเอียด
4. ฝึกอ่านข้อความและตอบคำถามระดับย่อหน้า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เอกสารอ้างอิง :
วัฒนา บาลโพธิ์ กลวิธีการอ่านอนุเฉท ราชภัฏธนบุรี. 2552

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 krukobja
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
089-705-0484

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0