หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม36  คน
สมาชิก0  คน

STAT 112: สถิติวิเคราะห์ (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้)
 
ชื่อหลักสูตร : STAT 112:สถิติวิเคราะห์ (อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้)
ผู้สร้างหลักสูตร : applenatthinee
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วนและความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมานทางสถิติ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาที่เรียนได้
3. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนวิชาหลักสถิติ

เอกสารอ้างอิง :
เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี. (2554). ชีวสถิติ. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. (2543). สถิติพื้นฐาน. ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.
เติมศรี ชำนิจารกิจ. (2544). สถิติประะยุกต์ทางการแพทย์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬ่าลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
มิ่งขวัญ เหรียญประยูร. (2551). ความน่าจะเป็นและสถิติ. หน่วยงานส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต. (2552). สถิติวิเคราะห์. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมจิต วัฒนาชยากูล. (2546). สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์. สำนักพิมพ์ประกายพรึก กรุงเทพฯ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 applenatthinee
ห้องพักอาจารย์ วท. 106 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0