หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม342  คน
สมาชิก0  คน

AC 321: การบัญชีชั้นสูง 1 ADVANCED ACCOUNTING 1
 
ชื่อหลักสูตร : AC 321:การบัญชีชั้นสูง 1 ADVANCED ACCOUNTING 1
ผู้สร้างหลักสูตร : maneejan1234
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้
2. อธิบายความหมายและลักษณะของการฝากขายได้ พร้อมทั้งสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายได้อย่างถูกต้อง
3. อธิบายความหมายและลักษณะของการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อได้ พร้อมทั้งสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าได้อย่างถูกต้อง
5. มีความเข้าใจและสามารถบันทึกบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของได้
7. สามารถจัดทำงบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ และระบบบัญชีเดี่ยวได้อย่างถูกต้อง
8. มีความเข้าในในธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และงานก่อสร้างตามสัญญาได้
9. สามารถบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีได้
10. สามารถจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไร และบัญชีกองทุนได้
11. มีความเข้าใจในการบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาได้
12. ในการเรียนการสอนควรมีการปรับปรุงการยกตัวอย่างให้มีความทันสมัยและตรงตามยุคตามสมัย หรือมีการให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยการให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากสื่อการเรียนต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
- นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4
- สอบผ่านรายวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1

เอกสารอ้างอิง :
หนังสืออ้างอิง
1. เอกสารตำราหลัก
สุรชัย เอมอักษร.การบัญชีชั้นสูง 1. กรุงเทพฯ:ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,2555
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
ขวัญสกุล เต็งอำนวย. การบัญชีชั้นสูง1. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2555.
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
พยอม สิงห์เสน่ห์. การบัญชีชั้นสูง1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนชวนพิมพ์, 2545.
สุชาติ เหล่าปรีดา. การบัญชีชั้นสูง1. กรุงเทพฯ : วีรณา เพรส, 2545.
อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล. กรุงเทพฯ : เจเอสที พับลิชชิ่ง, 2555

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 maneejan1234
สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0