หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม855  คน
สมาชิก0  คน

MATH121: หลักการทางคณิตศาสตร์ ( อ.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ)
 
ชื่อหลักสูตร : MATH121:หลักการทางคณิตศาสตร์ ( อ.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ)
ผู้สร้างหลักสูตร : wirotao
ระยะเวลา : 2.5 วัน

เนื้อหา :
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ :
1. เข้าใจความหมาย และโครงสร้างของวิชาคณิตศาสตร์
2. สามารถใช้ตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ได้
3. สามารถพิสูจน์ข้อความในแบบต่างๆทางคณิตศาสตร์ได้
4. สามารถใช้วิธีพิสูจน์แบบต่างๆในเรื่องเซตพื้นฐานได้
5. สามารถใช้วิธีพิสูจน์แบบต่างๆในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้
6. สามารถใช้วิธีพิสูจน์แบบต่างๆในการพิสูจน์ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง :
1. กรรณิกา กวักเพทูรย์. หลักคณิตศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
2. Ethan D. Bloch. Proofs and Fundamentals (A First Course in Abstract Mathematics). Birkhauser Boston. 2000

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 wirotao
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0