หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม69  คน
สมาชิก0  คน

PGED311: จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.เบญญาพัชร์ วันทอง)
 
ชื่อหลักสูตร : PGED311:จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อ.เบญญาพัชร์ วันทอง)
ผู้สร้างหลักสูตร : alonegirl
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะห์และจำแนกบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สำคัญ วิธีการวัดบุคลิกภาพ วิธีการปรับตัวแบบต่างๆ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา การป้องกัน และการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :
1. ให้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพและวิธีการวัดบุคลิกภาพแบบต่างๆ
3. สามารถเข้าใจถึงหลักการปรับตัวแบบต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. เข้าใจการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
-ไม่มี-

เอกสารอ้างอิง :
Cloninger Susan. Theories Of Personality : Understanding Persons. 5th edition. New
Jersey. Person Prentice Hall. 2008
ศรีเรือน แก้วกังวาน. ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์หมอ
ชาวบ้าน. 2548
นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2546
วันทนีย์ แสนภักดี (ออนไลน์) http://management.aru.ac.th/mnge/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=19&Itemid=113

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 alonegirl
ห้อง 112 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0