หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม60  คน
สมาชิก0  คน

EDUC331: การสร้างสื่อการเรียนการสอน (ดร.บัญชา)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC331:การสร้างสื่อการเรียนการสอน (ดร.บัญชา)
ผู้สร้างหลักสูตร : Lekpijit99
ระยะเวลา : 105 วัน

เนื้อหา :
ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อสร้างสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินสื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1. อธิบายความหมายและประเภทของสื่อการเรียนการสอนได้ถูกต้อง
2. บอกประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนได้ถูกต้อง
3. สามารถวิเคราะห์และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบทเรียน
4. สามารถผลิต ใช้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนราคาประหยัดได้เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน
5. สามารถบูรณาการการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมได้
6. มีความรู้ความสามารถในการประเมินสื่อการเรียนการสอน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548.
กิดานันท์ มลิทอง. สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
กิดานันท์ มลิทอง. ไอซีทีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548.
ชวลิต เข่งทอง. สื่อการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการบรรยาย, กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.ป.ป. (อัดสำเนา).
บัญชา สำรวยรื่น. การสร้างสื่อการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการสอน . พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556. (อัดสำเนา).
บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). นนทบุรี: SR Printing, 2542.
ยืน ภู่วรรณ, และสมชาย นำประเสริฐชัย. ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
วรวิทย์ นิเทศศิลป์. สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2551.
วารินทร์ รัศมีพรหม. สื่อการสอน : เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2531.
สมหมาย กาญจนโชติ. เทคโนโลยีการศึกษา : เอกสารประกอบการสอน. พิษณุโลก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2549. (อัดสำเนา).
สำลี รักสุทธี. คู่มือการจัดทำสื่อนวัตกรรม และแผนฯประกอบสื่อนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา. 2553.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Lekpijit99
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0