หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม41  คน
สมาชิก0  คน

EDUC761: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Dr.Buncha)
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC761:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Dr.Buncha)
ผู้สร้างหลักสูตร : Lekpijit99
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปทางศึกษา สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน และการสื่อสารทางการศึกษาสู่สังคม

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เข้าใจความหมาย ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สามารถแสวงหา ออกแบบ สร้าง พัฒนา ประเมินและปรับปรุงสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารสู่สังคมได้
3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้กระบวนการทางการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา

เอกสารอ้างอิง :
กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2542). การสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 27(33) , 35-44.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2544). การสอนบนเว็บ(Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน. วารสารศึกษาศาสตร์สาร. 28(1) มกราคม-มิถุนายน, 87-94.
ปทีป เมธาคุณวุฒิ. (2540). ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยการใช้การเรียนภาคอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชุดา รัตนเพียร. (2542). การเรียนการสอนผ่านเว็บ:ทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีการศึกษาไทย. วารสารครุศาสตร์, 27(3), หน้า 29-35, 2542.
วรัท พฤกษากุลนันท์. การเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web Based Instruction) [ออนไลน์] : http://www.kroobannok.com/133
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. [ออนไลน์] : http://elearning.psru.ac.th/
สรรรัชต์ ห่อไพศาล. (2543). นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่ กรณี การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ. [ระบบออนไลน์]. http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files/body_files/wbi.htm
สุภาณี เส็งศรี. (2543). การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์ กศ.ม.: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. [ออนไลน์]:http://www.thaicyberu.go.th/
Khan, B. (1997). Web-Based Instruction. Engewood cliffs.NJ : Education Technology Publications.
Laanpere,M. (1997). Defining Web-Based Instruction. [Online] :

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Lekpijit99
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0