หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม846  คน
สมาชิก0  คน

LOEN111: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 
ชื่อหลักสูตร : LOEN111:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
ผู้สร้างหลักสูตร : alongkorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
หลักการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การวางแผนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำคัญของการบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหาในการดำเนินงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แนวโน้มของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลกและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน
3.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างและแก้ไขปัญหาของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นได้

เอกสารอ้างอิง :
Tanit Sorat
Competitive Strategy : Porter, 1980
Frederick Taylor
Copyright 2009 John Wiley & Sons, Inc
Dr. Ron Tibben-Lembke
www.logisticsconner.com

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 alongkorn
นายอลงกรณ์ เมืองไหว
โทร 08-9835-0866
e-mail : alongkornm25@gmail.com

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0