หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม171  คน
สมาชิก0  คน

EDUC 305: กฎหมายการศึกษาไทย
 
ชื่อหลักสูตร : EDUC 305:กฎหมายการศึกษาไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : violetpsru
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ได้
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของกฎหมายทางการศึกษาที่ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชั้นปีที่ 3,4,5

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 violetpsru

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0